ACO Lift & Fill Anti-Age Hydrating Serum

Scroll down for English!

Fastän jag gav den ett helt okej betyg på 3/5 stjärnor, så har ACOs Protect & Restore Q10 serum varit en av mina favoriter som jag hunnit fylla på tre gånger sen mitt första köp. Jag håller fortfarande vid min enkla betygssättning, även om den förvisso kanske förtjänar en femma för den goda enkelheten. Men det känns som det krävs lite mer av den som serum för att jag ska ge den ett så högt betyg, då den ger inte exakt någon wow-känsla. Men bara för att något är “okej” betyder det inte att det är bra nog för daglig bruk!
Det är sällan jag köper något två eller ens tre gånger, men själva priset, tillgängligheten, de simpla men välstuderade ingredienserna och den balanserade effekten den har på min hud har varit tillräckliga för att få mig att återköpa och hylla den!

Min hud är egentlige allt annat än “torr”, men har en tendens att förlora och har svårt att behålla fukt – dvs uttorkad; avsaknaden av vatten, istället för torr; avsaknaden av lipider. Här är en bra förklaring om du vill lära dig skillnaderna. Det går i perioder, och serumet från ACO har alltid varit en produkt jag kunnat falla tillbaka på när huden visat tecken på obalans, och den har alltid gjort ett bra jobb på att balansera tillbaka huden inom första användningen. För fet hud behöver också fukt!

Tyvärr så är det typiskt att precis när man hittat något man gillar så ska det sluta säljas! När jag första gången såg att apoteket hade 50% rabatt på ACOs serum Protect & Restore, samt hela deras +25-linjen så var jag mer nöjd än orolig. Men jag borde ha fattat då att det var för bra för att vara sant! När en läsare kontaktade mig om jag visste något så skyndade jag mig för att fråga ACO.
Det visar sig att de ska lägga ner produkterna för +25 och sätta ihop anti-agelinjen. Kort och gott så ersätts Protect & Restore med Lift & Fill.

ACO Lift & Fill Anti-Age Hydrating Serum

ACO Lift & Fill Hydrating Serum

★★★★☆

Anledningen till varför jag aldrig tog mig ann att också testa Lift & Fill serumet har berott mest på att alla butiker och sidor sagt att serumet varit “lätt parfymerat”, samt att den har niacin längre ner på ingredienslistan vilket kändes lite som en besvikelse. Jag var ju dessutom väldigt nöjd med den jag hade och ville inte utsätta huden för allt för mycket testning. Men efter att ACO konstaterat själva för mig att serumet är och har alltid varit parfymfritt, kändes den mer som ett alternativ att gå till nu när de lägger ner den andra.

När det kommer till aktiva ingredienser är det inte så värst stor skillnad mellan de två serumen mer än att +25 satsar lite mer på fukt, medan +40 fokuserar mer på konsistens av att fylla i och utjämna huden. Båda två innehåller niacin (B3), glycerin, hyaluronsyra och vitamin E. Lift & Fill använder sig av tetrapeptide-21, istället för Q10. Men sen kan jag tycka Protect & Restore är snäppet bättre då den innehåller både B5 och folsyra.

KÄNSLAN

Jag hade testat Lift & Fill serumet lite på handen innan i butik och var glatt överraskad över konsistensen och det lyster den gav med hjälp av finmalt skimmer, vilket det andra serumet saknade. Jag hade faktiskt varit på jakt efter något liknande i primer-form. Så när mitt Restore & Protect serum kom till sitt slut var jag annat än missnöjd att få testa Lift & Fill och se om min hud gillar den lika mycket som min hand.

Från första appliceringen förstod jag varför de valt att behålla försäljningen av Lift & Fill. Förvisso kan det ha mer att göra med att det är mest äldre damer som letar anti-ageprodukter på apoteket än oss unga. Men med det sagt så var känslan och konsistensen snäppet bättre än det andra serumet.

Denna sjunker in och torkar fortare utan att kännas småklibbig – något som var ett litet minus med det andra serumet. Huden känns mjuk och torkar matt, men tack vare skimret så ger den ändå huden naturlig lyster. På min normala till något feta hy så känns den tillräckligt och skulle lätt kunna skippa ansiktskrämen så här års. Solskydd eller lite olja över och jag är klar.

Även om jag gillar tillägget av skimmer, så kan jag ifrågasätta hur mycket det gör vid nattanvändning? Det har mest blivit så att jag använder Protect & Restore eller något annat serum till kvällen och Lift & Fill på morgonen, då det är under dagtid som jag vill ha lite extra lyster. Bättre nog skulle ha varit att inkludera skimmer i dagkrämen kanske?


Sammanfattning

Effekten känns väldigt lika mellan de två serumen, skillnaden är väldigt marginell om du frågar min hud. Men tankemässigt så saknar jag de andra vårdande ingredienser som finns i det andra serumet, så som B5 och folsyra, samt att Q10 sitter aldrig fel.
Något att tänka på är att Lift & Fill är något dyrare fastän den innehåller färre aktiva ingredienser. Jag skulle gärna ha sett mer peptider och ceramider och kanske inkludering av C vitamin för extra boost. I slutändan lever serumet upp till sitt namn, då det är nog mest “utfyllnad” i den.

Så bortsett från att Lift & Fill har en bättre konsistens och finish som jag gillar, är Protect & Restore serumet i mitt tycke bättre. Om inte, något av de bästa fuktserumen som funnits med sin enkla men effektiva ingredienslista! Och på tal om priset! Jag har letat efter något liknande med B3, men inte kunnat hitta något exakt liknande för samma peng. Så även om serumen är ganska lika varann, så kommer jag ändå sakna den andra som för mig var mer av en fuktbomb än denna.

Men egentligen är det inget stort fel på detta serum, den får en extra stjärna till och med för ytlighet, då jag verkligen gillar hur denna torkar, ger lyster, och känns på huden mer än den andra. Den har ju silikon och aluminiumstärkelse lite högre upp i receptet, och detta tror jag bidrar mycket till att den torkar fortare och känns mindre klibbig.

Du kan fortfarande hitta 50% rabatt på Protect & Restore i vissa apotek som inte sålt slut på linjen. Om du verkligen gillade serumet så är det bara att bunkra! Vilket jag smått själv gjort. :)
Jag är nyfiken på resten av linjen, men pga att dag- och nattkrämerna kommer på burk istället i återförsluten pumpflaska som bevarar alla aktiva ingredienser bättre, plus att de valt att inkludera parfym, så känns det som jag är bättre utan.

Finns att köpa i de flesta apotek och på nätet!

ACO Lift & Fill Anti-Age Hydrating SerumENGLISH

Though this brand is only available in Swedish pharmacies, I’ll translate this review for anyone who’s got any plans to someday visit. :)

I’ve earlier written about ACO and their Protect & Restore Serum. And though I gave it an average rating of only three of five stars, it has been one of my favorite serums that I’ve repurchased three times already! I’m still sticking to my simple rating, although it may certainly deserve five stars for the simplicity at its best. But it feels like it requires a bit more out of it to deserve that since it does not exactly give you a wow-feeling. But just because something is “okay” does not mean it’s good enough for everyday use!
I rarely buy something two or even three times, but the price, availability, the simple but well-studied ingredients, and the balanced effect it has on my skin have been enough to make me go back to it again and again.

My skin is really anything but “dry”, but has a tendency to lose and has difficulty retaining moisture – meaning, it’s dehydrated; lack of water, instead of dry; lack of lipids. Here’s a good explanation if you want to learn the differences. ACO’s Protect & Restore serum has always been a product I could fall back on when the skin showed signs of this imbalance, and it has always done a great job of balancing the skin back within its first use. As oily skin also needs moisture!

Unfortunately, it’s typical that just when you find something you like, it’s about to be discontinued! When I first saw that the pharmacy had a 50% discount on ACO’s Protect & Restore serum, as well as their entire +25-product line, I was more pleased than worried. But I should have known that it was too good to be true! When a reader contacted me if I knew anything about it, I hurried to ask ACO.
It turns out they will discontinue the products for +25 and keep the products for +40. In short, Protect & Restore is replaced with the current line +40 Lift & Fill.

ACO Lift & Fill Anti-Age Hydrating Serum

ACO Lift & Fill Hydrating Serum

★★★★☆

The reason why I never tried the Lift & Fill serum has mostly been because all the stores and sites said that the serum was “lightly perfumed”. Well that, and that it had niacinamide further down on the ingredient list, which felt a bit disappointing. I was also very pleased with the one I had and did not want to expose my skin to too much testing. But after ACO reassured me themselves that the serum is and has always been fragrance-free, it felt more like an option to go to now that they’ve discontinued the other.

When it comes to active ingredients, there’s not a huge difference between the two serums more than that: +25 invests more on moisture, while +40 focuses more on consistency and finish. Both of them contain niacinamide (B3), glycerin, hyaluronic acid and vitamin E. Lift & Fill uses tetrapeptide-21, instead of Q10. Protect & Restore is a tiny bit better and more hydrating as it also contains both B5 and folic acid.

Feeling

I had tested the Lift & Fill serum beforehand in the store on my hand and was pleasantly surprised by the consistency and the luster it gave using finely ground shimmers, which the other serum lacked. I had actually been looking for something similar in a primer-form. So when my Restore & Protect serum came to an end, I was anything but unhappy to test Lift & Fill and see if my skin likes it as much as my hand.

From the first application I understood why they chose to keep the sales of Lift & Fill. Though it certainly may have more to do with the fact that it’s mostly older ladies who are looking for anti-aging products at the pharmacy than the younger generation. But with that said, the feeling and consistency were much better than the other serum for +25.

This serum sinks in and dries faster than the other without feeling sticky – something that I didn’t like with the second serum. The skin feels soft and dries matte, but because of the shimmer it still gives the skin a natural glow. In my normal to a somewhat oily skin, it feels enough and I could easily skip the face cream at this time of the year. Just some sun protection or dry oil on top and I’m good to go.

But even though I like the addition of shimmer, I must question how much it does for nighttime use? Most of the time, I have used Protect & Restore – or any other serum – for the evening and Lift & Fill in the morning when it’s during the daytime that I’d like a little extra glow to my skin. Better enough would have been to include shimmer in the day cream maybe?


Conclusion

The effect feels very similar between the two serums, the difference is very marginal if you ask my skin. But, on the other hand, I do miss the other caring ingredients found in the second serum, such as B5 and folic acid, and Q10 is never wrong to have.
Something to keep in mind is that Lift & Fill is slightly more expensive even though it contains fewer active ingredients. I would love to have seen more peptides and ceramides and maybe the inclusion of vitamin C for an extra boost. In the end, the serum lives up to its name, as it seems to be mostly fillers in it.

So apart from the fact that Lift & Fill has a better consistency and finish that I like, the Protect & Restore serum is in my opinion better. If not, one of the best moisturizing serums I’ve found with its simple yet effective list of ingredients and pricetag! I have been looking for something similar with B3, but couldn’t find anything exactly the same for the same money. So although the serum is quite similar to each other, I will still miss the other one, which to me was more of a moisture boost than this.

But don’t get me wrong, this serum is not at all bad by any means. It gets an extra star for shallowness since I really like how this dries, gives a glow and feels on the skin more than the other. It has silicone and aluminum starch a little higher up in the formula, and I think that contributes much to the fact that it dries faster and feels less sticky.

You can still find a 50% discount on Protect & Restore in some pharmacies that haven’t run out of it yet. If you really liked the serum, don’t wait to restock!
I’m curious about the rest of the line, but because the day and night creams come in a jar instead of a sealed pump bottle that protects all the active ingredients, plus that they included fragrance, I feel like I’m better without.

ACO Lift & Fill can be found in most pharmacies throughout Sweden